Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Utrzymanie czystości i porządku w gminie MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁASCIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Kategoria menu:Utrzymanie czystości i porządku w gminie

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNLANYCH PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁASCIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO

Treść informacji

 

 

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów

1. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 6010/V/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc   spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów

2. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. Zarząd Województwa Dolnośląskiego informuje, że po uzgodnieniu z Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu - Postanowienie z dnia 23.10.2018 r. znak: ZNS.9022.2.841.2018.DG oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu– uzgodnienie z dnia 27 listopada 2018 r. znak: WSI.410.519.2018.KM.3 nie przeprowadza się strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 – 2022 w części dotyczące wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. Uzgodnienie Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 23.10.2018 r. znak:ZNS.9022.2.841.2018.DG;Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2018 r. znak: WSI.410.519.2018.KM.3

3. Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016 –2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

4. Uchwała Nr V/73/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

5. Uzasadnienie do przyjętego planu wynikające z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).

Pliki powiązane z informacją

Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Janik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  15.12.2015
Data wprowadzenia do BIP:  15.12.2015 10:33
Data weryfikacji:   25.02.2022 14:06
Data ostatniej zmiany:   25.02.2022 14:06 Rejestr zmian