Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Urząd Miasta w KŁODZKU

http://www.um.bip.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://www.klodzko.pl/
Wykazy nieruchomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dot. dz. nr 1/1, pow. 0,1350 ha

Kategoria menu:Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej dot. dz. nr 1/1, pow. 0,1350 ha

Treść informacji

Termin wywieszenia: od  dnia 21.10.2022 r. do dnia 14.11.2022 r.

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  211.0050.2022 r.

Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia  20.10.2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej


Oznaczenie

nieruchomości

według KW i EGiB

 

dz. nr 1/1 (AM-5), obręb Jaskółcza Góra, Kłodzko,

SW1K/00088067/6,

ŁIII – łąki trwałe

PaIV – pastwiska trwałe

Powierzchnia nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 pow. 0,1350 ha

Opis nieruchomości 

nieruchomość gruntowa położona na obrzeżach miasta Kłodzka, bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i tereny niezabudowane. Działka o nieregularnym, wydłużonym kształcie ze spadkiem. Brak urządzonej drogi dojazdu. Teren uzbrojony w energie elektryczną. Działka zabudowana fragmentem budynku garażu w słabym stanie technicznym, murowano – drewaniany zużyty funkcjonalnie
i technicznie w 100%. Na terenie działki ustawiony jest drugi budynek, nie naniesiony na mapę ewidencyjną gruntów, również zużyty funkcjonalnie i technicznie w 100%. Na terenie działki drzewa owocowe
i pojedyncze samosiewy drzew gatunków szybkorosnących, bez walorów użytkowych.

Przeznaczenie nieruchomości

 i sposób jej zagospodarowania

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XII/100/207 RADY MIESJKIEJ W KŁODZKI z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie obszaru południowo – wschodniej części miasta Kłodzka, obejmującego osiedle przy ul. Wyspiańskiego, tereny wodonośne i tereny rolniczo – rekreacyjne nad rzeką Nysą Kłodzką, działka nr 1/1 (AM-5) obręb Jaskółcza Góra, wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem: B1-MR- teren zabudowy zagrodowej, sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

Obciążenia i zobowiązania

nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Forma oddania nieruchomości

sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej – art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 9 ust.2 Uchwały nr XXXII/268/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko (ze zmianami).

Cena nieruchomości:

19 927,00 zł netto  do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%;

 Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, a także zamieszcza się go na stronach internetowych Urzędu Miasta Kłodzko (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl.). Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) winny złożyć wniosek w terminie do 06.12.2022 r.

  Podpisał Burmistrz Miasta Kłodzka Michał Piszko

  Sporządziła: Marzena Kukułka

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Marzena Kukułka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
Data wytworzenia informacji:  21.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.10.2022 11:52
Data weryfikacji:   21.10.2022 12:06
Data ostatniej zmiany:   21.10.2022 12:06 Rejestr zmian