Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Opis:

Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. w zakresie spraw obronnych należy
w szczególności:


1)      przygotowanie planów publicznej i niepublicznej służby zdrowia;


2)      przygotowanie planów ratowniczych działań medycznych;


3)       organizacja przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na poziomie gminy;


4)      prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami na rzecz obronności, wydawanie
i uchylanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych oraz etatowych;


5)      prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie treningów i szkoleń w zakresie akcji kurierskiej;


6)      współdziałanie w zakresie oczyszczania terenu gminy z niewypałów i niewybuchów;


7)      wydawanie decyzji administracyjnych przyznających świadczenia pieniężne za utracone dochody w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych;


8)      prowadzenie i aktualizacja dokumentacji obronnej;


9)      sporządzanie planu szkoleń obronnych i uzgadnianie ich pisemnie z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu;


10)  sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji szkoleń obronnych;


11)  sporządzanie planów zadań obronnych i ich realizacja.


2.      Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. w zakresie prowadzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:


1)      podejmowanie działań mających na celu redukcję lub eliminację prawdopodobieństwa wystąpienia klęsk żywiołowych, innych zdarzeń albo w znacznym stopniu ograniczaniu ich skutków;


2)      podejmowanie działań planistycznych dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia klęski żywiołowej i innych zdarzeń mających znamiona kryzysu, a także działań w celu powiększenia zasobów i sił niezbędnych do efektywnego reagowania;


3)      podejmowanie działań polegających na dostarczaniu pomocy poszkodowanym oraz zahamowanie rozwoju niekorzystnych wydarzeń i ograniczenie strat oraz zniszczeń;


4)      podejmowanie działań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odtworzenia infrastruktury i odnowy zapasów;


5)      określanie występowania miejscowych zagrożeń, kategoryzacją oraz analizą ich wystąpienia;


6)      opracowywanie i aktualizacją zasadniczych elementów planu zarządzania kryzysowego oraz planu operacyjnego ochrony przed powodzią;


7)      koordynowanie działań zapewniających bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;


8)      tworzenie warunków do współdziałania różnych podmiotów ratowniczych;


9)      opracowywanie i uaktualnianie bazy danych Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;


10)  sporządzanie projektu wniosku do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej;


11)  przygotowywanie i organizowanie ćwiczeń w zakresie zadań realizowanych przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego;


12)  określanie i wdrażanie procedur reagowania kryzysowego;


13)  podejmowanie działań mających na celu ograniczanie zniszczeń i strat;


14)  szacowanie strat i opracowywanie raportu odbudowy;


15)  opracowywanie projektów zarządzeń lub decyzji Burmistrza dotyczących wprowadzenia niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela;


16)  przygotowywanie analiz i bieżących raportów o stanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy;


17)  prowadzenie bieżącej analizy funkcjonowania systemów monitorujących zagrożenia;


18)  nadzorem nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;


19)  opracowywanie prognoz rozmiarów zagrożenia, prowadzenie raportów odbudowy wraz
z analizą, opisem zdarzeń oraz propozycjami działań;


20)  podejmowanie doraźnych działań interwencyjnych w ramach kompetencji;


21)  utrzymywanie stałego kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
z centrami sąsiednich powiatów, gmin i innymi podmiotami ratowniczymi, współdziałanie
z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;


22)  pełnieniem całodobowych dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
na polecenie burmistrza, w przypadkach wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych;


23)  sporządzaniem bieżących raportów oraz dokumentowaniem prowadzonych działań.


3.      Do zadań Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. w zakresie obrony cywilnej należy:


1)      dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;


2)      opracowywanie i opiniowaniem planów obrony cywilnej;


3)      opracowywanie i uzgadnianie planów działania;


4)      organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;


5)      przygotowywanie i zapewnianiem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;


6)      tworzenie i przygotowywanie do działań jednostki organizacyjne obrony cywilnej;


7)      przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;


8)      planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;


9)      planowanie i zapewnienie ochrony ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;


10)  planowanie i zapewnienie ochrony dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;


11)  współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie wyznaczania zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowania przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;


12)  zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;


13)  zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnianiem odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu, wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;


14)  integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych
i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;


15)  opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;


16)  współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;


17)  opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;


18)  opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;


19)  kontrolowanie przygotowywania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;


20)  ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. 1. W ramach Zespołu Zarządzania Kryzysowego i O.C. działa pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, do którego należy:


1)      zapewnienie ochrony informacji niejawnych;


2)      opracowywanie planu ochrony urzędu oraz informacji niejawnych i nadzór nad jego realizacją;


3)      szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;


4)      okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;


5)      przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego (na polecenie burmistrza) wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" lub „poufne";


6)      prowadzenie wykazu stanowisk, prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy i służby
na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;


7)      nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w urzędzie;


8)      rejestrowanie dokumentów niejawnych i wysyłanie ich pocztą;


9)      udostępnianie i wydawanie dokumentów oznaczonych klauzulami „poufne'' i „zastrzeżone pracownikom posiadającym poświadczeń bezpieczeństwa odpowiedniej klauzuli;


10)  archiwizacja.


Miasta Kłodzka posiada bezpośrednie zwierzchnictwo nad:


1)      Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej;


2)      Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego;


3)      Pełnomocnikiem ds. Informacji Niejawnych.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Zespół Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   4688
  data wytworzenia informacji:  16.12.2015
  data wprowadzenia do BIP:  16.12.2015 14:54
  data weryfikacji:   16.12.2015 14:55
  data ostatniej zmiany:   16.12.2015 14:54 Rejestr zmian