Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

1. Wydział Rozwoju Miasta

Opis:

Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta należą w szczególności:


1)  wykonywanie zadań określonych w ramach współpracy gminy z miastami partnerskimi
oraz wynikających z przynależności gminy do stowarzyszeń i związków;


2)podejmowanie działań na rzecz promocji gminnych walorów i wydarzeń: gospodarczych, kulturalnych,  turystycznych, rekreacyjno-sportowych i innych w mediach oraz
na  wystawach, targach, sympozjach, konferencjach;


3)  nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się działalnością  sprzyjającej rozwojowi społeczno-gospodarczemu;


4)   budowa, wdrażanie i eksploatacja serwisu internetowego, administrowanie stroną internetową www.klodzko.pl, bieżące jej aktualizowanie przy współpracy wydziałów;


5)  koordynowanie działań w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego;


6)   nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z kłodzczanami przebywającymi za granicą;


7)   współdziałanie z gminnymi instytucjami kultury w zakresie prowadzenia gminnej polityki kulturalnej;


8)   współpraca ze środowiskami twórczymi gminy; środowiskami w zakresie kultury,
w opracowywaniu oraz akceptacji założeń programowych imprez kulturalnych;


9)  pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania, w tym z funduszy UE.


10)  zbieranie i analizowanie informacji o funduszach zewnętrznych i programach pomocowych oraz ich udostępnianie burmistrzowi, wydziałom i jednostkom organizacyjnym gminy;


11)  prowadzenie bazy danych dotyczącej uczestnictwa gminy w programach pomocowych;


12)  udzielanie informacji na temat możliwości korzystania z funduszy zewnętrznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;


13)  współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnego składania wniosków aplikacyjnych i wspólnej realizacji przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków zewnętrznych;


14)  nawiązywanie kontaktów i przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji właściwych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,


15)  przygotowywanie niezbędnych sprawozdań, pism, zarzadzeń i informacji dotyczących realizowanych projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;


16)  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych oraz wniosków o płatność;


17)  prowadzenie nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;


18)  opracowywanie, monitoring oraz nadzór nad realizacją strategii rozwoju gminy;


19)  pozyskiwanie inwestorów i koordynowanie ich działań;


20)  nawiązywanie kontaktów  i współpraca z instytucjami dysponującymi środkami finansowymi na aktywizację gospodarczą gminy;


21)  kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;


22)  przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie inwestowania na terenie miasta;


23)  sporządzanie rocznego raportu o stanie miasta;


24)  prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach w stosunku
do podmiotów gospodarczych i inwestorów;


25)  nadzorowanie spraw formalnoprawnych związanych ze strategicznymi dla gminy inwestycjami:


a)  przygotowanie oferty inwestycyjnej;


b)  prowadzenie rozmów z potencjalnymi inwestorami;


c)  współpraca przy tworzeniu studium oraz miejscowych planów zagospodarowania.


26)  opracowywanie, monitoring oraz nadzór nad realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta, rewitalizacji terenów zdegradowanych, a w szczególności:


1)  przygotowywanie corocznego programu prac rewitalizacji i projektu budżetu w tym zakresie,


2)  koordynacja prac realizowanych przez gminę i inne zewnętrzne podmioty sektora publicznego w zakresie Strategii Rewitalizacji Miasta,


3)  współpraca z konsultantami prowadzącymi prace nad rewitalizacją miasta,


4)  zbieranie informacji niezbędnych dla formułowania wszelkich zmian w Strategii Rewitalizacji,


5)  uczestnictwa w kontaktach z potencjalnymi inwestorami chcących realizować zadania wynikające ze Strategii Rewitalizacji. 1. Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu opieki na zabytkami należy:


1)  dokonywanie analizy i wyboru obszarów gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania (m.p.z.);


2)  dokonywanie analizy zagospodarowania przestrzennego gminy w stosunku do aktualności studium i planów miejscowych;


3)  koordynacja działań związanych ze sporządzeniem m.p.z. oraz studium;


4)  prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;


5)  opracowywanie oferty inwestycyjnej;


6)  opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;


7)  wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;


8)  wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;


9)  wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z planów miejscowych i studium;


10)  opiniowanie w formie postanowień wstępnych projektów podziału nieruchomości;


11)  wydawanie zaświadczeń w sprawie zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami m.p.z;


12)  wydawanie opinii dotyczących lokalizacji i formy plastycznej reklam na terenie miasta;


13)  prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;


14)  sprawdzanie zgodności decyzji organu wydającego zezwolenie na budowę z ustalonymi warunkami za budowy i zagospodarowania terenu;


15)  przygotowanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach;


16)  współpraca z wojewódzkim konserwatorem zabytków;


17)  zgłaszanie wniosków o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska;


18)  przyjmowanie działań zapewniających organizacyjne finansowe warunki dla ochrony zabytków;


19)  prowadzenie ewidencji zabytków niewpisanych do rejestru zabytków;


20)  nadzór nad opracowaniem, wytwarzaniem, wdrażaniem i eksploatacją Systemu Informacji Geograficznej (GIS),


2.  Pracą Wydziału Rozwoju Miasta kieruje kierownik. 1.  Nadzór nad Wydziałem Rozwoju Miasta sprawuje I zastępca burmistrza.


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "1. Wydział Rozwoju Miasta"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Magda Serafin
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   5180
  data wytworzenia informacji:  20.04.2016
  data wprowadzenia do BIP:  20.04.2016 13:13
  data weryfikacji:   24.04.2016 17:24
  data ostatniej zmiany:   20.04.2016 13:13 Rejestr zmian