Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Wydział Podatków i Opłat

Opis:

Do zadań Wydziału Podatków i Opłat należy:


1)  prowadzenie aktualnej ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;


2)  prowadzenie aktualnej ewidencji podatników podatku od środków transportowych dla potrzeb poboru podatku;


3)  zapewnienie obsługi i wsparcia podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, w tym udzielania informacji podatkowych;


4)  wprowadzanie do systemu informatycznego danych szczegółowych z informacji
i deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów;


5)  prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji w sprawach:


a)ustalania wysokości zobowiązań podatkowych, kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,


b)   określania wysokości zobowiązań podatkowych i nadpłat,


c)   stosowania ulg w spłacie podatków,


d)  orzekania w sprawach odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawców;


6)  przeprowadzanie analizy dokumentów składanych przez podatników pod kątem zasadności udzielenia zwolnień od podatków wynikających z przepisów ustawowych i uchwał rady miasta; 


7)  przekazywanie spraw podatkowych do organu wyższej instancji w trybie odwołań złożonych przez podatników od wydanych decyzji;


8)  dokonywanie czynności sprawdzających mających na celu zbadanie terminowości
i poprawności składanych dokumentów przez podatników w zakresie niezbędnym
do stwierdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym;


9)prowadzenie kontroli podatkowej u podatników w celu sprawdzenia wywiązywania się przez nich z obowiązków wynikających z przepisów prawa;


10)  prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości, nadpłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz stosowania ulg w jej spłacie;


11)  prowadzenie postępowań w sprawie stosowania ulg w spłacie:


a)  niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, takich jak: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności i mandatów;


b)należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, takich jak: opłaty
z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu; 


12)  prowadzenie postępowań w sprawie stosowania ulg w spłacie zobowiązań  podatkowych realizowanych na rzecz gminy przez urząd skarbowy, takich jak: zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek
od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych;


13)  prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków;


14)  dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatków oraz wydawanie postanowień w tym zakresie;


15)  prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
w prawo własności, mandatów, opłat wynikających z zawartych umów dzierżaw i najmu, opłat za zarząd, opłat za użytkowanie wieczyste gruntu i opłat dotyczących sprzedaży nieruchomości gminnych;


16)  prowadzenie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości wobec zobowiązanych
do zapłaty należności wymienionych w pkt 15;


17)  przeprowadzanie inwentaryzacji należności i zobowiązań z tytułu podatków i opłat poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych składników;


18)  współpraca z Wydziałem Budżetowo-Finansowym w celu uzgodnienia analityki
z syntetyką dochodów budżetowych w zakresie wydziału;


19)wykonywanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, w tym podejmowanie działań informacyjnych i dyscyplinujących, a także wystawianie i doręczanie upomnień oraz wezwań do zapłaty;   


20)  sporządzanie tytułów wykonawczych dotyczących zaległych podatków, opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, opłaty za zajęcie pasa drogowego i mandatów;


21)  przekazywanie tytułów wykonawczych wraz z wnioskami egzekucyjnymi do właściwych organów w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego;


22)  przekazywanie spraw dotyczących zaległych należności pieniężnych mających  charakter cywilno-prawny do podmiotu obsługującego urząd pod względem prawnym w celu przymusowego dochodzenia ich na drodze postępowania sądowego;


23)wykonywanie zadań wierzyciela w ramach prowadzonych przez organy egzekucyjne postępowań mających na celu zaspokojenie należnych gminie zobowiązań;


24)  podejmowanie w porozumieniu z podmiotem obsługującym urząd pod względem prawnym czynności związanych z dochodzeniem należności pieniężnych na rzecz gminy w ramach postępowania upadłościowego, układowego lub naprawczego;


25)  dokonywanie zabezpieczeń zaległych zobowiązań podatkowych poprzez kierowanie wniosków do sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika;


26)  wydawanie podatnikom zaświadczeń na podstawie danych zawartych w ewidencji podatkowej nieruchomości i ewidencji prowadzonej dla potrzeb podatku od środków transportowych;


27)  wydawanie zobowiązanym do uiszczania podatków i opłat zaświadczeń o niezaleganiu, bądź stwierdzających stan zaległości, na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej;


28)  wydawanie zaświadczeń zezwalających na wykreślenie hipoteki założonej przez gminę
z tytułu zabezpieczenia należnych zobowiązań;


29)  udzielanie organom określonym w przepisach prawa informacji dotyczących danych zawartych w ewidencji podatkowej i księgowej dla potrzeb prowadzonych przez nich postępowań;


30)  wydawanie rolnikom kart ewidencyjnych dotyczących opłacanych składek w latach ubiegłych dla celów świadczeń emerytalnych;


31)  dokonywanie rozliczeń inkasentów z tytułu pobranej i wpłaconej na rachunek gminy opłaty skarbowej;


32)  wykonywanie zestawień i informacji dotyczących dochodów budżetowych w zakresie realizowanym przez wydział dla celów sprawozdawczych;


33)  sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom z tytułu zwolnień i ulg w spłacie podatków i opłat, a także – sprawozdań zbiorczych z udzielonej pomocy publicznej na podstawie informacji i danych przekazanych przez wydziały,
z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP;


34)  sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej rolnikom z tytułu zwolnień
i ulg w spłacie podatków i opłat;


35)  sporządzanie sprawozdań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;


36)  sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;


37)  sporządzanie materiałów do projektu planu finansowego dotyczących dochodów z tytułu podatków pobieranych przez gminę oraz wydatków ponoszonych przy ich realizacji na dany rok budżetowy;


38)  przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych, stosowania zwolnień i ulg w spłacie podatków i opłat;


39)  prowadzenie spraw dotyczących poświadczeń burmistrza oświadczenia nabywcy
o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz wydawanie dokumentów poświadczających nieprowadzenie gospodarstwa rolnego;


40)  prowadzenie zbioru przepisów, interpretacji i orzeczeń w sprawach podatkowych.


2. Wydziałem Podatków i Opłat kieruje kierownik.


3. Nadzór nad pracą Wydziałem Podatków i Opłat sprawuje skarbnik.”;


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Wydział Podatków i Opłat"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją

  Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
    Metryka informacji
  osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Kosicka
  Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
  Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
  Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
  ilość wyświetleń:   8237
  data wytworzenia informacji:  16.12.2015
  data wprowadzenia do BIP:  16.12.2015 15:41
  data weryfikacji:   03.01.2018 15:05
  data ostatniej zmiany:   16.12.2015 15:41 Rejestr zmian