Biuletyn Informacji Publicznej:

 

KOMUNIKATY

Informacji dla użytkowników wieczystych o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

Informacja dla użytkowników wieczystych

Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie informuje, że z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1)    mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2)    mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3)    o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe, w rozumieniu art. 1 ust. 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, budynek mieszkalny zostanie oddany do użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, prawo użytkowania wieczystego tego gruntu przekształca się w prawo własności gruntu z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Dotychczasowy użytkownicy wieczyści nie muszą nic robić.

Podstawę wpisu prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie oraz informujące o wysokości opłaty przekształceniowej wydane przez Burmistrza Miasta Kłodzka.

Zaświadczenia wydawane są:
1)    z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia,
2)    na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku,
3)    na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
Wydanie zaświadczenie z urzędu oraz wpis w księdze wieczystej są bezpłatne.
W przypadku wydania zaświadczenia na wniosek podlega on opłacie skarbowej w wysokości 50,- zł.
Zaświadczenie doręczane jest na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie zaświadczenia na takie adresy uważa się za dokonane.
Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę w księgach wieczystych. Zawiadomienie o wpisie sąd doręcza na adres wskazany w zaświadczeniu. Doręczenie zawiadomienia na taki adres uważa się za dokonane. Za dokonanie wpisów w księdze wieczystej nie uiszcza się opłat sądowych.


Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje odpłatnie.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.
Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, z tym że za rok 2019 opłata powinna być wniesiona w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 19 grudnia 2018 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. poz. 6414) ustalono, że osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych przysługują bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej, w wysokości:
1)    60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2)    50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3)    40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4)    30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5)    20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6)    10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Jednak bonifikaty udzielane będą pod warunkiem.
Bonifikat nie stosuje się:

  • jeżeli opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r., została ustalona w oparciu o wartość prawa własności gruntu określoną przed dniem l stycznia 2009 r.;
  • gdy w dniu złożenia wniosku o bonifikatę, prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegającej przekształceniu, nie jest ujawnione w księdze wieczystej;
  •  gdy w dniu złożenia wniosku o bonifikatę, kwestia następstwa prawnego wnioskodawcy po właścicielach lub współwłaścicielach nieruchomości podlegającej przekształceniu, nie została ujawniona w treści księgi wieczystej;
  • do opłat za przekształcenie udziałów w prawie użytkowania wieczystego związanych z lokalami niemieszkalnymi w budynkach wielolokalowych.

Warunkiem udzielenia bonifikat jest również niezaleganie z zapłatą wszelkich należności wobec Gminy Miejskiej Kłodzko związanych z nieruchomością, której opłata dotyczy.


Autor:Magdalena Serafin (2019.02.27 09:12)

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kłodzkiego (2019)

W 2019 roku nadal realizowane będzie zadanie prowadzenia punktów nieodpłatnych porad prawnych. Pomoc prawna świadczona będzie w 6 punktach. Punkty funkcjonują w nieruchomościach powiatowych i gminnych w n/w lokalizacjach.

Załączniki do informacji:

Informacja o punktach

Karta Informacyjna poradnictwa

Poradnictwo w powiecie

Autor:Magdalena Serafin (2019.01.17 14:57)

Odnośniki dla Interesantów

Elektroniczna skrzynka podawcza Tłumacz języka migowego Karta DUŻA RODZINKA Profil Zaufany

Autor:Paweł Solecki (2018.10.26 08:59)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst


Adres redakcji BIP:
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
ilość wyświetleń:   217340
data wytworzenia informacji:  25.10.2015
data wprowadzenia do BIP:  25.10.2015 13:41
data weryfikacji:   25.10.2015 13:41
data ostatniej zmiany:   31.12.2018 09:47 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]

 

pobrano ze strony:

drukuj - zamknij