Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. im. Warszawy Centrum 20 m. 2 w Kłodzku o powierzchni 47,40 m2

 Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. im. Warszawy-Centrum 20 m. 2 w Kłodzku o powierzchni 47,40 m² wraz z udziałem w wysokości 12/100 w częściach wspólnych budynku i w nieruchomości  oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 39/18 (AM-3) obręb Jurandów, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr SW1K/00099601/2.

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie peryferyjnej miasta Kłodzka. Usytuowana bezpośrednio przy ul. im. Warszawy-Centrum. Dostępność komunikacyjna dobra. Lokalizacja i usytuowanie względem obiektów użyteczności publicznej bardzo dobre.

Budynek ul. im. Warszawy-Centrum 20 – dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Rok budowy 1997. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, ogrzewanie elektryczne. Ogólna ocena stanu technicznego budynku – dobry.

 

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku, składa się z: dwóch pokoi o powierzchni 18,10 m² i 9,40 m², kuchni o powierzchni 9,90 m², łazienki  o powierzchni 4,20 m² i przedpokoju o powierzchni 5,80 m². Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu – gazowe. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny, lokal wymaga remontu.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem:
B 18 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

1.  CENA WYWOŁAWCZA – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

2.   Minimalne postąpienie przetargowe –  900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).

3.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminiedo dnia  4 grudnia 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. im. Warszawy-Centrum 20 m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.  Przetarg odbędzie się dnia  10 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

5.        Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)   w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)  w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

9.Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. im. Warszawy-Centrum 20-21, tel. kontaktowy do zarządcy nieruchomości – ZAMG GM Kłodzko sp. z o. o. – 74/647 21 37.

10.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu.

12.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

14.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

15.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   456
data wytworzenia informacji:  07.11.2018
data wprowadzenia do BIP:  07.11.2018 13:14
data weryfikacji:   07.11.2018 13:15
data ostatniej zmiany:   07.11.2018 13:15 Rejestr zmian