Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat terenu o powierzchni 100 m2 położonego w obrębie Kłodzkiego Skweru Kultury

BURMISTRZ MIASTA KŁODZKA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

 na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat terenu o powierzchni 100 m2 położonego w obrębie Kłodzkiego Skweru Kultury, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 112/13 (AM-1) obręb Centrum, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00060956/3, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zakresie gastronomii, pod warunkiem świadczenia przez dzierżawcę usługi w postaci zabezpieczenia organizacyjnego oraz sprzętowego imprez organizowanych przez Gminę Miejską Kłodzko oraz Kłodzki Ośrodek Kultury wraz z obsługą toalety położonej na parterze budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 4, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 112/12 (AM-1) obręb Centrum, Kłodzko, wpisanej do księgo wieczystej SW1K/00048723/1.

Teren objęty jest projektem unijnym „Kłodzki Skwer Kultury - modernizacja przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne”. Teren znajduje się w strefie, dla której obowiązują szczególne ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska kulturowego oraz ścisłej ochrony konserwatorskiej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka -Wyspa Piasek uchwalonego uchwałą nr XLVIII/497/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 lutego 2010 r. (Dz.Urzęd.Woj.Dolnośl. Nr 94, poz. 1432, z dnia 18 maja 2010 r.) teren oznaczony jest symbolem 2 MU - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami oraz usługi, w tym: administracja, finanse, gastronomia, handel detaliczny, kultura, obsługa firm, obsługa ludności, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek; przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, ciągi piesze, niezbędne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.;

Świadczenie usługi zabezpieczenia organizacyjnego oraz sprzętowego imprez odbywających się na placu w sezonie turystycznym polega na:

-     udostępnieniu terenu, stolików, ław oraz parasoli na wszystkie imprezy organizowane przez Urząd Miasta w Kłodzku oraz KOK na Kłodzkim Skwerze Kultury.

-     rozkładaniu oraz składaniu leżaków do seansów filmowych podczas Filmowego Kanału Młynówki tj. w okresie od lipca do sierpnia 2018 r.,

-     utrzymaniu w odpowiednim stanie sanitarnym oraz technicznym toalety znajdującej się na parterze budynku przy ul. Ignacego Daszyńskiego 4 oraz jej bezpłatnym udostępnianiu dla uczestników ww. imprez,

-     prowadzeniu akcji promocyjnej realizowanych imprez: dystrybucja ulotek oraz plakatów wśród turystów odwiedzających Wyspę Piasek w Kłodzku.

 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawy za 1 m2 powierzchni terenu wynosi 2,00 zł netto (słownie: dwa złote netto) miesięcznie.

-     Do stawki czynszu ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (Vat 23%). Na dzierżawcy ciąży również obowiązek pokrycia kosztów dostawy mediów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz obsługa toalety (w tym: dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz energii elektrycznej).

-     Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

-     Opłatę z tytułu dzierżawy należy wnosić do 10-go dnia każdego miesiąca z góry w pełnej wysokości okresie od 1 maja do 30 września każdego roku na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020.

-     Czynsz z tytułu dzierżawy może zostać aktualizowany corocznie o stopień inflacji za rok poprzedni.

-     W okresie od 1 października do 30 kwietnia każdego roku, wysokość czynszu dzierżawnego może zostać obniżona do kwoty ustalonej w ramach negocjacji warunków umowy.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 900 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku przy Placu Bolesława Chrobrego 1, w sali 128 na I piętrze.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1.      Wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych), na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 20 lipca 2018 r.z dopiskiem "Wadium dzierżawa terenu - Kłodzki Skwer Kultury” wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, który przystępuje do przetargu.  Za datę wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Urzędu Miasta.

2.      Osobiste stawiennictwo się w dniu przetargu oraz przedstawienie komisji przetargowej:

-        potwierdzenia wniesienia wadium,

-        dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, a ponadto w przypadku przedsiębiorców aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentu upoważniającego do działania w ich imieniu,

-        osoba reprezentująca uczestnika przetargu musi okazać się stosownym pełnomocnictwem z notarialnym poświadczeniem podpisu.

3.      Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przyszłych należności z tytułu czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko.

4.      Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu przetargu, przy czym powinny one złożyć w dniu zakończenia przetargu pisemną informację o numerze rachunku bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium. W przypadku odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, wadium zostanie zwrócone do trzech dni po jego odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia.

5.      Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

 

Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1 oraz umieszczone na stronach internetowych Gminy Miejskiej Kłodzko, a także opublikowane w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kłodzku, Plac Bolesława Chrobrego 1, pok. 125 (I piętro) tel. 74/865-46-58

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

1.    Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kłodzka - Plac Bolesława Chrobrego 1,                  57-300 Kłodzko.

2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: m.serafin@um.klodzko.pl, tel. 74/865-46-09.

3.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zawarcia umowy objętej postepowaniem.

5.    Przetwarzanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonania umowy.

6.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, z uwzględnienie postanowień dotyczących przekazania dokumentów do archiwum państwowego tj. 5 lat po jej zakończeniu.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak zgodnie z wymogiem ustawowym celem realizacji postepowania przetargowego jest niezbędne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

8.   W zakresie przetwarzania danych osobowych istnieje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl), jeżeli osoba uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Zawadzka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   167
data wytworzenia informacji:  11.07.2018
data wprowadzenia do BIP:  11.07.2018 08:27
data weryfikacji:   11.07.2018 08:30
data ostatniej zmiany:   11.07.2018 08:30 Rejestr zmian