Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 lokali, w tym dwa lokale użytkowe nr 1 i nr 2 i dwa lokale mieszkalne nr 3 i nr 4 zlokalizowane w budynku położonym w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 1A

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż 4 lokali, w tym dwa lokale użytkowe nr 1 i nr 2 i dwa lokale mieszkalne nr 3 i nr 4 zlokalizowane w budynku położonym w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 1A (budynek posadowiony jest w granicach działki 62/2 (AM-2), obręb Centrum) wraz z udziałem 17/100 w częściach wspólnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki 62/1, 62/2, 62/3 (AM- 2), obręb Centrum, objęte księgą wieczystą SW1K/00055181/1.

Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej miasta. Budynek, w którym znajdują się lokale jest wolnostojący, dwukondygnacyjny, położony w głębi działki. Budynek częściowo podpiwniczony. System budownictwa tradycyjny, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Budynek nie posiada centralnego ogrzewania, ogrzewanie lokali indywidualne piecowe. Ogólny stan budynku dostateczny

Lokal użytkowy nr 1 - powierzchnia użytkowa 50,84 m²,udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 3/100 cz., usytuowany na parterze budynku, składa się z 3 pomieszczeń. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Lokal użytkowy nr 2 - powierzchnia użytkowa 117,94 m²,udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 7/100 cz., usytuowany na parterze budynku, składa się z 3 pomieszczeń. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, brak ogrzewania. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

Lokal mieszkalny nr 3 – powierzchnia użytkowa 51,20 m², pomieszczenia przynależne – piwnica – 5,50 m², udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 3/100 cz., usytuowany na pierwszym piętrze budynku, składa się z 2 pokoi i kuchni, WC do wspólnego użytku na parterze budynku ul. Bohaterów Getta nr 1. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie lokalu piecowe – dwa piece kaflowe w pokojach, brak instalacji ciepłej wody. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny. Lokal kwalifikuje się do kapitalnego remontu,

Lokal mieszkalny nr 4 - powierzchnia użytkowa 53,85 m², pomieszczenia przynależne – piwnica – 5,50 m², udział lokalu w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej gruncie – 4/100 cz., usytuowany na pierwszym piętrze budynku, składa się z 2 pokoi i kuchni, WC do wspólnego użytku na parterze budynku ul. Bohaterów Getta nr 1. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie lokalu piecowe – dwa piece kaflowe w pokojach, brak instalacji ciepłej wody. Ogólny stan techniczny lokalu dostateczny.

Suma powierzchni wszystkich lokali - 284,83 m²

Łączny udział lokali  w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej – 17/100 cz.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu – 23.01.2018 r.

Termin II przetargu – 09.05.2018 r.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem A 29 MW/U -  przeznaczonym pod zabudowę wielorodzinną z usługami podstawowymi, nieuciążliwymi, związanymi z obsługą i zaspokajaniem potrzeb ludności.

Docelowo przeznacza się do likwidacji oficynę budynku przy ul. Bohaterów Getta 1A. W budynku dopuszcza się jedynie remonty bieżące i konserwację.

WARUNKI PRZETARGU:

1.      ŁĄCZNA CENA WYWOŁAWCZA LOKALI – 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT

2.      Minimalne postąpienie przetargowe – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych).

3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta W Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 lipca 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg ul. Bohaterów Getta 1A” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.      Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. o godz. 12.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

5.      Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego  wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

9. Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Bohaterów Getta 1-1A, tel. kontaktowy ZAMG GM Kłodzko 74 647 21 37

10.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

12. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

13. Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

14.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

15.  Ogłoszenie o III przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

Sporządziła: I. Balawajder, tel. 74 865 46 63

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   295
data wytworzenia informacji:  06.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  06.06.2018 09:07
data weryfikacji:   07.06.2018 08:33
data ostatniej zmiany:   07.06.2018 08:33 Rejestr zmian