Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy Placu Kościelnym 3 m. 2

 

SPROSTOWANIE

 

Oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku w  przy Placu Kościelnym 3 m. 2.

 

Burmistrz Miasta Kłodzka prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu na I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku w przy Placu Kościelnym 3 m. 2, w następujący sposób: 

 

W pkt 4:

 

- jest zapis o treści:

 

 „Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 maja 2018 r. „

 

- powinno być:

 

„Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 lipca 2018 r. „ 

 

W pkt 5:

 

- jest zapis o treści:

 

„Przetarg odbędzie się dnia  10 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1.

 

 

 

- powinno być:

 

„Przetarg odbędzie się dnia  10 lipca  2018 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

 

 

 

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

 

 W związku z powyższym załącza się ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy Placu Kościelnym 3 m. 2 w prawidłowym brzmieniu:

 

 

 

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy Placu Kościelnym 3 m. 2 o powierzchni 71,80 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 3,97 m² oraz udziałem wynoszącymi łącznie 101/1000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/10 (AM-1), obręb Centrum o powierzchni 0,0252 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00055827/2.

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta w strefie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dostępność komunikacyjna dobra. Lokalizacja i usytuowanie względem obiektów użyteczności publiczne bardzo dobra.

Budynek w zabudowie zwartej o pięciu kondygnacjach naziemnych. Budynek w poziomie stropów posiada poziome ciągi metalowe usztywniające ściany. Podpiwniczenie budynku połączone jest systemem korytarzy podziemnych, a także pod budynkiem przebiega trakt pieszy łączący ulicę Spadzistą z Placem Kościelnym. System budownictwa tradycyjny, mury piwnic, parteru oraz pozostałych kondygnacji z cegły pełnej.

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, elektryczną, gazową. Brak centralnego ogrzewania. Ogrzewanie poszczególnych lokali indywidualne gazowe. Ogólny stan techniczny budynku dostateczny.

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku, składa się z: 3 pokoi o powierzchni 21,60 m², 14,60 m², 9,90 m², kuchni o powierzchni 12,70 m², łazienki o powierzchni 3,20 m² i przedpokoju o powierzchni 9,80 m², pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 3,97 m².

Podłogi w pokojach klepka parkietowa, w przedpokoju płytki PCV, w kuchni wykładzina, w łazience płytki terakota. Ściany i sufity w tynkach cem.-wap. Gładkie z malowaniem emulsyjnym. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa typowa płytowa drewnopochodna. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie lokalu – instalacja etażowa wodna rurarz PCV grzejniki stalowe konwektorowe, w łazience grzejnik drabinkowy. Aktualnie instalacja bez źródła zasilania – piec zdemontowany. Instalacja wody ciepłej zasilana z bojlera elektrycznego. Ogólny stan lokalu dostateczny, wymaga kapitalnego remontu.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: A 10 MW/U – teren przeznaczony pod funkcje usług i mieszkalnictwa.

Budynek przy Placu Kościelnym 3 objęty jest ochroną konserwatorską. W związku z powyższym należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z wykuszem wraz z formą dachu, układ osi i wykrój otworów elewacji; architektoniczne podziały elewacji, opaski okienne, detale architektoniczne elewacji: płyciny, fryzy, pilastry, wsparte na konsolkach naczółki, płyciny podokienne z dekoracją roślinną; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

WARUNKI PRZETARGU:

1.        CENA WYWOŁAWCZA – 146 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych)

2.      Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

3.        Minimalne postąpienie przetargowe – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

4.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 lipca 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg Plac Kościelny 3 m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

5.        Przetarg odbędzie się dnia  10 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

6.        Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)      w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)      w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.      Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

10.  Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Kościelny 3, tel. kontaktowy do zarządcy nieruchomości – INVESTPARTNER SP. Z O.O. - 723 968 638.

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

13.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

14.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

16.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodzku przy Placu Kościelnym 3 m. 2 o powierzchni 71,80 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 3,97 m² oraz udziałem wynoszącymi łącznie 101/1000 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 81/10 (AM-1), obręb Centrum o powierzchni 0,0252 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00055827/2.

 Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta w strefie skoncentrowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dostępność komunikacyjna dobra. Lokalizacja i usytuowanie względem obiektów użyteczności publiczne bardzo dobra.

Budynek w zabudowie zwartej o pięciu kondygnacjach naziemnych. Budynek w poziomie stropów posiada poziome ciągi metalowe usztywniające ściany. Podpiwniczenie budynku połączone jest systemem korytarzy podziemnych, a także pod budynkiem przebiega trakt pieszy łączący ulicę Spadzistą z Placem Kościelnym. System budownictwa tradycyjny, mury piwnic, parteru oraz pozostałych kondygnacji z cegły pełnej.

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, elektryczną, gazową. Brak centralnego ogrzewania. Ogrzewanie poszczególnych lokali indywidualne gazowe. Ogólny stan techniczny budynku dostateczny.

 Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na parterze budynku, składa się z: 3 pokoi o powierzchni 21,60 m², 14,60 m², 9,90 m², kuchni o powierzchni 12,70 m², łazienki o powierzchni 3,20 m² i przedpokoju o powierzchni 9,80 m², pomieszczenie przynależne – piwnica o powierzchni 3,97 m².

Podłogi w pokojach klepka parkietowa, w przedpokoju płytki PCV, w kuchni wykładzina, w łazience płytki terakota. Ściany i sufity w tynkach cem.-wap. Gładkie z malowaniem emulsyjnym. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa typowa płytowa drewnopochodna. Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodnokanalizacyjną, gazową. Ogrzewanie lokalu – instalacja etażowa wodna rurarz PCV grzejniki stalowe konwektorowe, w łazience grzejnik drabinkowy. Aktualnie instalacja bez źródła zasilania – piec zdemontowany. Instalacja wody ciepłej zasilana z bojlera elektrycznego. Ogólny stan lokalu dostateczny, wymaga kapitalnego remontu.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: A 10 MW/U – teren przeznaczony pod funkcje usług i mieszkalnictwa.

Budynek przy Placu Kościelnym 3 objęty jest ochroną konserwatorską. W związku z powyższym należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z wykuszem wraz z formą dachu, układ osi i wykrój otworów elewacji; architektoniczne podziały elewacji, opaski okienne, detale architektoniczne elewacji: płyciny, fryzy, pilastry, wsparte na konsolkach naczółki, płyciny podokienne z dekoracją roślinną; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 WARUNKI PRZETARGU:

1.      CENA WYWOŁAWCZA – 146 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy złotych)

2.    Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

3.      Minimalne postąpienie przetargowe – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

4.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  5 maja 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg Plac Kościelny 3 m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

5.      Przetarg odbędzie się dnia  10 maja 2018 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

6.      Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

7.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

10. Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Kościelny 3, tel. kontaktowy do zarządcy nieruchomości – INVESTPARTNER SP. Z O.O. - 723 968 638.

11. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

13. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

14. Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

16.Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 Sporządziła: I. Balawajder, tel. 74 865 46 63

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   360
data wytworzenia informacji:  06.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  06.06.2018 08:57
data weryfikacji:   13.06.2018 09:21
data ostatniej zmiany:   13.06.2018 09:21 Rejestr zmian