Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Stefana Okrzei 6 m. 8

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Stefana Okrzei 6 m. 8, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00089702/7 wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 12/100 w częściach wspólnych, na terenie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 59/1 (AM-2), obręb Centrum o powierzchni 0,0276 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00034209/1.

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie centralnej miasta bezpośrednio przy ul. Stefana Okrzei. Dostępność komunikacyjna do budynku bardzo dobra, lokalizacja bardzo dobra.

Budynek w zabudowie półzwartej w tylnej części przylegający do budynku na sąsiedniej nieruchomości. Budynek podpiwniczony w trzech kondygnacjach nadziemnych z mansardowym mieszkalnym poddaszem. Ogólny stan techniczny budynku dobry.

 

Lokal niemieszkalny nr 8 o łącznej powierzchni 87,12 m², znajduje się na parterze budynku, składa się z 8 pomieszczeń o powierzchniach: 3,50 m², 1,81 m², 12,50 m², 16,10 m², 13,64 m², 15,92 m², 17,30 m², 1,64 m² oraz WC o powierzchni 1,63 m² i aneksu kuchennego o powierzchni 3,08 m².

 

Podłoga – płytki ceramiczne, terakota i panele podłogowe. Ściany i sufity – tynki cementowo-wapienne oraz płyty regips malowane emulsyjnie. W pomieszczeniu WC i aneksie kuchennym glazura na ścianach. Stolarka okienna drewniana skrzynkowa. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa płytowa pełna i szklona drewnopochodna. Drzwi wejściowe do lokalu PCV szklone.

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania w ciepłomierzem, rurarz miedziany, grzejniki stalowe, płytowe konwektorowe.

Ogólny stan techniczny dobry.

 

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: A 27 MW/U - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe nieuciążliwe związane z obsługą i zaspokajaniem potrzeb ludności.

Budynek przy ul. Stefana Okrzei 6 wpisany jest do gminnej ewidencji dóbr kultury. W związku z powyższym należy zachować: historyczne granice parceli, bryłę budynku wraz z formą i ceramicznym pokryciem dachu, układ osi i wykrój otworów w elewacji, gzymsowe podziały elewacji, obramowania okienne, detale architektoniczne elewacji, stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową, podstawowy układ wnętrz, w przypadku wymiany stolarki okiennej należy stosować stolarkę drewnianą i podziały szczeblinowe wzorowane na oryginałach.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

1.  CENA WYWOŁAWCZA – 252 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

2.  Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

3.  Minimalne postąpienie przetargowe – 2 520,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych).

4.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 25 200,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych) na rachunek Urzędu Miasta W Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  27 czerwca 2018 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Stefana Okrzei 6 m. 8” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

5.  Przetarg odbędzie się dnia 3 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

6.        Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)    przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)      w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.  Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

10.Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Stefana Okrzei 6, tel. kontaktowy 601 763 772.

11.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

13.Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

14.Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

16.Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

Sporządziła: I. Balawajder, tel. 74 865 46 63

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   244
data wytworzenia informacji:  01.06.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.06.2018 09:51
data weryfikacji:   01.06.2018 09:53
data ostatniej zmiany:   01.06.2018 09:53 Rejestr zmian