Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, przy ul. Rakowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 26/8

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku, przy ul. Rakowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 26/8 (AM-8), obręb Jurandów, Kłodzko - miasto o pow. 0.1116 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako łąki trwałe ŁIII), ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00089992/6.

Nieruchomość zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta Kłodzko. Kształt działki dość regularny, zbliżony do prostokąta. Teren niezagospodarowany – łąka
o nachyleniu w stronę zachodnią. Dostęp do działki od strony ul. Warty, ulicą Rakową
i Cisową o nawierzchni utwardzonej tłuczniem, następnie przez działkę 26/9 stanowiącą drogę nieurządzoną ( działka przeznaczona w planie pod drogę publiczną). W otoczeniu działki znajduje się sieć energetyczna, sieć wodociągowa, kanalizacyjna, sieć gazowa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku (Uchwała Rady Miejskiej
w Kłodzku Nr LVI/183/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2011 r., Dz. Urz. Woj. Dolnośl., poz. 681 z dn. 17.02.2012 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem A6MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury, dojazdy, miejsca postojowe i garaże przewidziane dla obsługi terenów MN; sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu: 23.11.2017 r., termin II przetargu: 06.02.2018 r.,
termin III przetargu: 10.05.2018 r.

warunki przetargu:

1.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.   Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

3.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu
w wysokości
3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset tysiące złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko
w terminie do dnia
22.06.2018 r. W tytule przelewu należy podać: „IV przetarg, Kłodzko, Rakowa, dz. nr 26/8” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.  Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2018 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

5.   Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)   przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)   osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)   w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)   w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.   Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.   Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

10.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

11.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

12.Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123, tel. nr 0-74 865 46 29.

13.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest tablicach informacyjnych Urzędu Miasta
w Kłodzku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku, www.um.bip.klodzko.pl >> Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach na sprzedaż i oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnych.

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   365
data wytworzenia informacji:  22.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  22.05.2018 08:45
data weryfikacji:   22.05.2018 08:47
data ostatniej zmiany:   22.05.2018 08:47 Rejestr zmian