Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r.

Opis informacji:

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zaadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.


Na podstawie §2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Zgodnie z art. 191 c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

 

Ogólne zasady:

 

Liczbę urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu określa załącznik nr 1.

 

Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15:30. Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12,
58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: wal-dyr@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania oryginałów w wyznaczonym terminie (do 13 marca br.). Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę, kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

 

Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

 

Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2.

 

 

 

Szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać urzędnik tworzący Korpus Urzędników Wyborczych, określa art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), który stanowi, że urzędnikiem wyborczym nie może być:

 

osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,

 

komisarz wyborczy,

 

pełnomocnik wyborczy,

 

pełnomocnik finansowy,

 

mąż zaufania,

 

osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (za wyjątkiem miast na prawach powiatu),

 

osoba, która ma miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego,

 

członek komisji wyborczej,

 

członek partii politycznej,

 

osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją,

 

osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

W związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

 

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu

 

/-/ Joanna Kazanowicz

 

Załącznik nr 1

 

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

 

Gmina

Liczba urzędników wyborczych

m. Bielawa

3

m. Dzierżoniów

4

m. Pieszyce

2

m. Piława Górna

2

gm. Dzierżoniów

2

gm. Łagiewniki

2

gm. Niemcza

2

m. Duszniki-Zdrój

2

m. Kłodzko

4

m. Kudowa-Zdrój

2

m. Nowa Ruda

3

m. Polanica-Zdrój

2

gm. Bystrzyca Kłodzka

2

gm. Kłodzko

2

gm. Lądek-Zdrój

2

gm. Lewin Kłodzki

2

gm. Międzylesie

2

gm. Nowa Ruda

2

gm. Radków

2

gm. Stronie Śląskie

2

gm. Szczytna

2

m. Świdnica

5

m. Świebodzice

3

gm. Dobromierz

2

gm. Jaworzyna Śląska

2

gm. Marcinowice

2

gm. Strzegom

3

gm. Świdnica

2

gm. Żarów

2

m. Boguszów-Gorce

2

m. Jedlina-Zdrój

2

m. Szczawno-Zdrój

2

gm. Czarny Bór

2

gm. Głuszyca

2

gm. Mieroszów

2

gm. Stare Bogaczowice

2

gm. Walim

2

gm. Bardo

2

gm. Ciepłowody

2

gm. Kamieniec Ząbkowicki

2

gm. Stoszowice

2

gm. Ząbkowice Śląskie

4

gm. Ziębice

2

gm. Złoty Stok

2

m. Wałbrzych

6

 

 

 

Załącznik nr 2

 Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

 Ja niżej podpisany(-a):

 

Imię

 

Drugie imię

 

Nazwisko

 

Adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców)

Województwo

 

Powiat

 

Gmina

 

Miejscowość

 

Kod

pocztowy

 

 

-

 

 

 

Ulica

 

Nr domu

 

Nr lokalu

 

Poczta

 

Numer ewidencyjny

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie

 

Miejsce pracy

 

                                                 

 

zgłaszam swoją kandydaturę na funkcję urzędnika wyborczego w:

 

Nazwa gminy (miasta)

 

 

Informuję o doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.)

 

..........................................., dnia ..............................    …………………………….

 (miejscowość)                                                                                       (podpis kandydata)

 

Potwierdzam zatrudnienie kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

 

 

(pieczęć nagłówkowa)

 

(pieczęć i podpis pracodawcy)

 

 

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Urząd Miasta w Kłodzku

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Gargasz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   553
data wytworzenia informacji:  20.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  20.02.2018 16:08
data weryfikacji:   22.02.2018 10:58
data ostatniej zmiany:   22.02.2018 10:58 Rejestr zmian