Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 96,25m2 położonego w Kłodzku w budynku przy ul. Stefana Okrzei 20

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni 96,25m² położonego w Kłodzku w budynku przy ul. Stefana Okrzei 20 na działce oznaczonej geodezyjnie nr 42/2, AM-2, obręb Centrum o powierzchni 680 m², dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku  prowadzi księgę wieczystą – SW1K/00047253/8.

Lokal użytkowy położony na parterze budynku składający się z pięciu pomieszczeń, WC, pomieszczenia socjalnego i korytarza. Wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny średni. Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Udział we współużytkowaniu wieczystym gruntu i częściach wspólnych budynku wynosi 846/10000 cz.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka – nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem A18MW/U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi.

 

Termin I przetargu – 21 listopada 2016 r.

Termin II przetargu – 20 kwietnia 2017 r.

 

WARUNKI PRZETARGU:

1.         CENA WYWOŁAWCZA LOKALU – 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W tym:

- lokalu – 242 450,00 zł (co stanowi 96,98% ceny wywoławczej)

- gruntu – 7 550,00 zł (co stanowi 3,02% ceny wywoławczej)

 

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków, wobec czego ustalona w przetargu cena lokalu zostanie obniżona o 50%.

 

2.         Grunt oddaje się w użytkowanie wieczyste do dnia 10.03.2103r.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% wartości gruntu plus podatek VAT 23%. 

Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą 3% wartości gruntu plus podatek VAT 23% i płatne są do 31 marca każdego roku przez okres użytkowanie wieczystego.

3.         Minimalne postąpienie przetargowe – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

4.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta W Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  01.08.2017 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – III przetarg lok. użytkowy ul. S. Okrzei 20” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

5.         Przetarg odbędzie się dnia 07.08.2017 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

6.         Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)     osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)      w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)     w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

7.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8.       Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.       Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją W/N.5173.20.2016.DS z dnia 25 sierpnia 2016 r. udzielił Gminie Miejskiej Kłodzko zezwolenia na przeniesienie własności lokalu użytkowego położonego w Kłodzku, ul. Okrzei 20 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków decyzją z dnia 31.07.1991 r. pod numerem A/4390/1348/Wł i podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. 2014. Poz. 1446, z późn. zm.)

10.   Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2016, poz. 710 z późn. zm.)sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT, z wyjątkiem opłaty za użytkowanie wieczyste. Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy istnieje możliwość zrezygnowania ze zwolnienia od podatku VAT i wyboru opodatkowania dostawy podatkiem VAT, o ile w protokole z przeprowadzonego przetargu osoba ustalona jako Nabywca złoży oświadczenie, że jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i zadeklaruje, że wybiera opodatkowanie dostawy podatkiem VAT, a następnie, najpóźniej na 7 dni przed podpisaniem umowy notarialnej złoży wraz z Gminą Miejską Kłodzko, właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem VAT.

11.   Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

12.   Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Stefana Okrzei 20/19 w Kłodzku, tel. 696 554 714

13.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14.   Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

15.   Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

16.   Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

17.   Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

18.   Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku oraz na stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl, www.doba.pl)

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   1986
data wytworzenia informacji:  03.07.2017
data wprowadzenia do BIP:  03.07.2017 09:42
data weryfikacji:   30.03.2018 09:49
data ostatniej zmiany:   30.03.2018 09:49 Rejestr zmian