Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Podstawa prawna:
• Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Nr 391)

 • Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635, z późn. zm.)

 

Postępowanie wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia.

Wniosek powinien zawierać:

1. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej NIP,

2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,

3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

 1)    zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 2)    dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną.

oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Opłaty: w znaczkach skarbowych

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107 zł

Opłatę skarbową należy uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta w Kłodzku lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kpa do 1 miesiąca; dla spraw szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kłodzka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w:

1.  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. Nr 299)

Burmistrz Miasta Kłodzka  jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Izabela Michalak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1934
data wytworzenia informacji:  17.02.2016
data wprowadzenia do BIP:  17.02.2016 09:29
data weryfikacji:   27.06.2018 14:08
data ostatniej zmiany:   27.06.2018 14:08 Rejestr zmian