Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z  późn. zmianami )
- UCHWAŁA NR XVII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 26 LISTOPADA 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    

II. Obowiązki podatnika:

Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji na podatek od nieruchomości wg obowiązującego wzoru przyjętego przez Radę Miejską.

Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.9 pkt.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2014r., poz. 849 ze zmianami ).

Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych ( I rata płatna do dnia 31 stycznia)  pozostałe w terminie do dnia 15 każdego  następnego miesiąca.

Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

Wszelkie wpłaty i wypłaty BEZ PROWIZJI będzie można dokonywać w: 
1. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 - budynek ratusza od strony Straży Miejskiej
2. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko, ul. S. Okrzei 1 
3. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81 

W terminie 14 dni od dnia zaistniałego faktu mającego wpływ na wysokość podatku, należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości wg wzoru ustalonego UCHWAŁĄ NR XVII/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 26 LISTOPADA 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko

Do deklaracji należy przedłożyć upoważnienie do reprezentowania osoby składającej deklarację.

Ponadto:

1)    w przypadku nabytej nieruchomości lub dokonania sprzedaży istniejącej, należy przedłożyć – akt notarialny
2) w przypadku zawarcia umowy (dzierżawa, najem), której przedmiotem są nieruchomości lub ich części będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat) albo umowy (dzierżawa, najem) z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego należy przedłożyć taką umowę.

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Ludności– od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30-15.30
Referat Podatków i Opłat UM Kłodzko, tel: 865-46-96, pok. 107

IV. Uprawnienia podatnika:

1) Zwolnienia

a) ustawowe – wymienione w art.7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami)

2) Ulgi – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy – na wniosek podatnika- może:

a) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę  podatku na raty

b) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U.z 2015r.poz. 613 z późn. zmianami )

Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty składa się w Biurze Obsługi Ludności 

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

c) umorzyć w całości lub części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną

Podstawa prawna – art.67 a § 1, pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zmianami )

Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Ludności po terminie płatności podatku

Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Uwaga!

Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie dla osób będących przedsiębiorcami odbywa się również zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

3) Zaświadczenia wydawane są na wniosek podatnika

a) o stanie majątkowym- opłata skarbowa -17 zł. 
b) o niezaleganiu/zaleganiu w podatku -  opłata skarbowa -21 zł.

Podstawa prawna poboru opłaty skarbowej za zaświadczenie: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783  późn. zmianami)

Uwaga!

Zaświadczenia wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Wnioski o niezaleganiu w podatku załatwiane są w pokoju nr 114 Urzędu Miasta w Kłodzku.

 

V. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania, art. 139§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. 2015r.poz. 613 z późn. zmianami).

 

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta w Kłodzku w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Tytuł wykonawczy:

W przypadku uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce siedziby podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych. Podstawą wystawienia tytułu jest deklaracja podatkowa

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat

Inspektor  ds. podatku od nieruchomości od osób prawnych, postępowań w sprawie zastosowania ulg w spłacie w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców – Grzegorz Matuszewski, pokój nr 107

tel. 865-46-96

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Podatków i Opłat

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Matuszewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4593
data wytworzenia informacji:  21.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2015 14:03
data weryfikacji:   28.11.2017 10:01
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 15:28 Rejestr zmian