Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z  późn. zmianami )

- UCHWAŁA NR XVII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II. Obowiązki podatnika:

Termin płatności podatku od nieruchomości – wymienione w decyzji wymiarowej:

I rata – do 15 marca każdego roku

II rata – do 15 maja każdego roku

III rata – do 15 września każdego roku

IV rata – do 15 listopada każdego roku

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminiepłatności pierwszej raty.

Wszelkie wpłaty i wypłaty BEZ PROWIZJI będzie można dokonywać w: 

1. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 - budynek ratusza od strony Straży Miejskiej
2. Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko, ul. S. Okrzei 1 
3. Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81

W ciągu 14 dni od zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość podatku (zmiana użytkowania, zmiana powierzchni itp.) należy zgłosić obowiązek podatkowy, i złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wg wzoru ustalonego   UCHWAŁĄ NR XVII/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU Z DNIA 26 LISTOPADA 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, użytkach rolnych i lasach obowiązującego na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko 

Ponadto:

1) w przypadku nowo nabytej nieruchomości lub dokonania sprzedaży istniejącej, należy przedłożyć – akt notarialny
2) w przypadku zawarcia umowy (dzierżawa, najem), której przedmiotem są nieruchomości lub ich części będące własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat) albo umowy (dzierżawa, najem) z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości, należy przedłożyć taką umowę.

Uwaga !

Umowy cywilno prawne prywatne (z innymi osobami niż wymienione wyżej) nie przenoszą obowiązku podatkowego na użytkowników.

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Ludności

od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30-15.30,


IV. Uprawnienia podatnika:

1) Zwolnienia

a) ustawowe – wymienione są enumeratywnie w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami)

2) Ulgi – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy – na wniosek podatnika- może:

a) odroczyć termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę albo rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej

Podstawa prawna – art. 67a § 1 pkt1),2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2015r. poz. 613 z późn. zmianami ) 

UWAGA ! 

Opłata prolongacyjna w wysokości 50% należnych odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej (ogłaszana w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" przez Ministra do spraw finansów publicznych ), podstawa prawna – Uchwała Nr XVII/126/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 b) umorzyć w całości lub części :

           - zaległości podatkowe

           -  odsetki za zwłokę   
           - opłatę prolongacyjną 

Podstawa prawna – art.67 a § 1, pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 613 z późn. zmianami )

Wniosek o umorzenie składa się w Biurze Obsługi Ludności po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

  Uwaga!

Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie dla osób będących przedsiębiorcami odbywa się również zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami).

 3) Na wniosek podatnika wydawane są zaświadczenia

a) o stanie majątkowym- opłata skarbowa -17 zł. 
b) o niezaleganiu (zaleganiu) w podatku opłata skarbowa -21 zł.

Podstawa prawna poboru opłaty skarbowej za zaświadczenie: załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 783  późn. zmianami)

Uwaga!

Opłatę za zaświadczenia dokonuje się przelewem bankowym i pocztowym

Zaświadczenia wydawane są w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wnioski o niezaleganiu w podatku załatwiane są w pokoju nr 114 Urzędu Miasta w Kłodzku

V. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 m-cy od dnia wszczęcia postępowania, art. 139 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zmianami).

 

VI. Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatków i Opłat 

Inspektor, ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych – Dariusz Kurek, pokój nr 107 tel. 74 865-46-95

Inspektor, ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, postępowań w sprawie zastosowania ulg w spłacie od nieruchomości dla osób nie będących przedsiębiorcami, podatku rolnego i leśnego – Magdalena Orłowska, pokój nr 107 tel. 74 865-46-96 

Inspektor , ds. podatku od nieruchomości od osób prawnych, postępowań w sprawie zastosowania ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców – Grzegorz Matuszewski, pokój nr 107 tel. 74 865-46-96 

VII. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Ludności w godzinach pracy Urzędu – jak w punkcie III). 


Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


 VIII. Upomnienia, tytuły wykonawcze:

W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsce zamieszkania (siedziby) podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.     

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Podatków i Opłat

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Grzegorz Matuszewski
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   4434
data wytworzenia informacji:  21.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2015 13:54
data weryfikacji:   28.11.2017 10:05
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 15:26 Rejestr zmian