Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Podatek leśny od osób fizycznych

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 465 z późn. zm.).                          

Uchwała Nr XVII/128/2015 z dnia 26 listopada 2015 Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, użytkach rolnych i lasach.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. wyniosła 191,77 zł za 1 m3.

 

II. Obowiązek podatkowy:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

 

III. Termin złożenia informacji:

W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Ludności, w godzinach: od 7.30 - do 15.30; od poniedziałku do piątku.

 

V. Termin płatności podatku:

Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6  ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym:

I rata   do dnia 15 marca roku podatkowego
II rata  do dnia 15 maja roku podatkowego
III rata do dnia 15 września roku podatkowego
IV rata do dnia 15 listopada roku podatkowego

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł. podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

VI. Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym:

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3  drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Do lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Ludności, Urzędu Miasta w Kłodzku pok. nr 101)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VIII. Zwolnienia od podatku leśnego:  art. 7  ustawy o podatku leśnym

 IX. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat  Urzędu Miasta w Kłodzku.


W zakresie wymiaru podatku, zwolnień i ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Magdalena Orłowska  tel.865-46-96 pokój 107

X. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: art. 67a, art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa                           

Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną;

Wniosek składa się w Biurze Obsługi Ludności, Urzędu Miasta w Kłodzku pok. nr 101.

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek od zaległości podatkowej (ogłaszana w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra do spraw finansów publicznych), podstawa prawna- Uchwała Nr XVII/126/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

XI. Upomnienia, tytuły wykonawcze:

W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


XII. Wszelkie wpłaty i wypłaty BEZ PROWIZJI będzie można dokonywać w: 


1.Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 -budynek ratusza wejście od strony Straży Miejskiej.

2.Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko, ul. S. Okrzei 1.

3.Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Podatków i Opłat

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Orłowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   2028
data wytworzenia informacji:  21.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  21.12.2015 12:57
data weryfikacji:   28.11.2017 10:02
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 15:27 Rejestr zmian