Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Podatek rolny od osób fizycznych

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 1381 z późn. zm.)                          

Uchwała Nr XVII/128/2015 z dnia 26 listopada 2015r. Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, użytkach rolnych i lasach

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.    

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł za 1 dt.

II. Obowiązek podatkowy:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca,w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

III. Termin złożenia informacji:

Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach, sporządzoną, na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej- osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

IV. Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Ludności, w godzinach: od 7.30 - do 15.30,od poniedziałku do piątku.

V. Termin płatności podatku wymienione w decyzji podatkowej:

Termin płatności podatku określa art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym:

I rata –   do 15 marca roku podatkowego
II rata –  do 15 maja roku podatkowego
III rata – do 15 września roku podatkowego
IV rata – do 15 listopada roku podatkowego

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł. podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

VI. Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym:

1. Dla gruntów gospodarstw rolnych (o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy) – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających                               z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

  53,75  zł za 1 dt.  x2,5 q = 134,38 zł.

2. Dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków;

 53,75 zł za 1 dt.  zł x 5 q  = 268,75 zł.

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Ludności, Urzędu Miasta w Kłodzku pok. nr 101)

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Zwolnienia i Ulgi podatkowe: art. 12, art. 13, art. 13b, art. 13c, art. 13d, art. 13f ustawy o podatku rolnym

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatków i Opłat  Urzędu Miasta w Kłodzku.


W zakresie wymiaru podatku, zwolnień i ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Magdalena Orłowska  tel.865-46-96 pokój 107

IX. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych: art. 67a, art. 67b ustawy Ordynacja podatkowa                            

Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

- odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

- odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetkami od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną;

Wniosek składa się w Biurze Obsługi Ludności, Urzędu Miasta w Kłodzku pok. nr 101

Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek od zaległości podatkowej (ogłaszana w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Ministra do spraw finansów publicznych), podstawa prawna- Uchwała Nr XVII/126/2015 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

X. Upomnienia, tytuły wykonawcze:

W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
XI.

Wszelkie wpłaty i wypłaty BEZ PROWIZJI będzie można dokonywać w: 

1.     Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko pl. B. Chrobrego 1 -budynek ratusza wejście od strony Straży Miejskiej.

2.     Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego Kłodzko, ul. S. Okrzei 1.

3.     Gospodarczy Bank Spółdzielczy Oddział Kłodzko, ul. Rodzinna 81.

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Wydział Podatków i Opłat

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Orłowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   1988
data wytworzenia informacji:  17.12.2015
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2015 12:18
data weryfikacji:   28.11.2017 10:03
data ostatniej zmiany:   26.06.2018 15:27 Rejestr zmian