Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej

 

 Burmistrz Miasta Kłodzka

 

ogłasza

 

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/68 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.0835 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00088993/6.

 

Nieruchomość gruntowa położona w Kłodzku przy ul. Sowiej na osiedlu domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej w pośredniej strefie miasta. Teren o lekkim spadku w kierunku północnym, działka posiada atrakcyjne położenie ze względu na piękne widoki na miasto Kłodzko i okoliczne góry. Działka ma kształt prostokąta, jednym bokiem przylega do ciągu pieszego oznaczonego symbolem KP, o nr geodezyjnym 48/60. Działka zarośnięta samosiejkami drzew liściastych (brzoza, wierzba) w wieku około 15 – 25 lat. Dostępność komunikacyjna do nieruchomości jest dobra, dojazd drogą o nr 22KD i nr 21 KD przez działki oznaczone geodezyjnie jako dz. nr 4/1 i dz. nr 48/8 - ul. Sowia. Ulica Sowia jest drogą dojazdową gruntową częściowo utwardzoną. Ulica dojazdowa 22KD nie została jeszcze urządzona. Do powyższej działki doprowadzone są następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa. Możliwość podłączenia do istniejących sieci należy uzgodnić z ich właścicielami.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Śląską, Karola Miarki, Henryka Sienkiewicza, Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta i ulicą Mariańską zatwierdzonym uchwałą nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 18 poz. 203 z dnia 23 stycznia 2007 r.) nieruchomość oznaczona jest jako 37MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane
i zewidencjonowane.

 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Termin I przetargu: 06.07.2020 r.

 

Termin II przetargu: 19.08.2020 r.

 

 

Warunki przetargu:

 

1.      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 40 500,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych).

 

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

2.      Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 405,00 zł (słownie: pięćset złotych ).

 

3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
4 050,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 02.10.2020 r. W tytule przelewu należy podać: „III przetarg, Kłodzko, dz. 48/68, Zacisze” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

4.  Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

 

5.      Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

 

b)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

c)      w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

 

d)      w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego
dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania
w ich imieniu.

 

6.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

7.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

8.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

 

9.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

10.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

 

11.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 

12.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 

13.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30.

 

14.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl.

 

15.  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych / Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

  

Sporządziła: K. Siwek-Świderska

 

Pliki powiązane z informacją

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   426
data wytworzenia informacji:  03.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  03.09.2020 12:35
data weryfikacji:   03.09.2020 12:37
data ostatniej zmiany:   03.09.2020 12:37 Rejestr zmian

wersja do wydruku wersja do wydruku