Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej

 

 Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej ozn. geodezyjnie jako dz. nr 10 (AM-20), obręb Leszczyna o pow. 0,6734 ha, ujawnionej w księdze wieczystej o nr SW1K/00088547/5, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa.

 

Nieruchomość gruntowa położona w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej, przy drodze wojewódzkiej nr 381 prowadzącej z Kłodzka w kierunku Nowej Rudy. Działka niezabudowana o regularnym kształcie, zbliżonym do rombu. Działka krótszym bokiem przylega do ulicy Noworudzkiej. Teren działki płaski, lekko opadający w kierunku południowo -  zachodnim. Działka jest nieogrodzona, niezabudowana  - użytkowana rolniczo.

 

W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny rolnicze, w odległości około 400 metrów znajduje się Park Minieuroland, w odległości około 550 metrów droga wojewódzka nr 381 krzyżuje się z drogą krajową nr 8, nieco dalej około 850 metrów znajduje się Galeria Twierdza Kłodzko. Dojazd do działki – korzystny, od strony centrum Kłodzka ulica Noworudzką.

 

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka (uchwała nr LXI/475/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 listopada 2018 r.) nieruchomość znajduje się w strukturalnej jednostce urbanistycznej PU – obszary aktywności gospodarczej, obiektów produkcyjnych, składów oraz usług.

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje zgodnie  z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Gmina Miejska Kłodzko nie występowała  z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.

 

Najkorzystniejszy sposób użytkowania przedmiotowej nieruchomości – funkcja produkcyjno -  usługowa.

 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane i zewidencjonowane.

 

Gmina Miejska Kłodzko nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia nieujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

 

Nabywca wraz z gruntem przejmie na siebie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Termin I przetargu: 21.08.2020 r.

 

Warunki przetargu:

 

1.   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 340 000,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).

 Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 2.      Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 3 400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych ).

 3.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
34 000,00 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych), na konto Urzędu Miasta
w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie –
28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 02.10.2020 r. W tytule przelewu należy podać:
„II przetarg, Kłodzko, dz. nr 10, Leszczyna” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 4.      Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2020 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta
w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 201.

 5.      Warunkiem udziału w przetargu jest:

 a)   przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

 b)  osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

 

c)  w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

 

d)   w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego
dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania
w ich imieniu.

 

6.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

7.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

8.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

 

9.   Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

10.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

 

11.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

 

12.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu                        z uzasadnionych przyczyn.

 

13.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 124, tel. nr 0-74 865 46 30.

 

14.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta
w Kłodzku, stronach internetowych (
www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl.

 

15.  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych / Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

 

 

Sporządziła: K. Siwek-Świderska

Pliki powiązane z informacją

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek - Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   196
data wytworzenia informacji:  03.09.2020
data wprowadzenia do BIP:  03.09.2020 11:42
data weryfikacji:   03.09.2020 11:47
data ostatniej zmiany:   03.09.2020 11:47 Rejestr zmian

wersja do wydruku wersja do wydruku