Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły dot. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat nieruchomości lokalowej - lokal użytkowy o powierzchni 120,70 m2, położony na parterze budynku w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza

 II przetarg ustny nieograniczony

 

na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat nieruchomości lokalowej

 - lokal użytkowy o powierzchni 120,70 m2, położony na parterze budynku w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 7  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 

 

 

 

I. Opis nieruchomości: 

 

Lokal użytkowy o powierzchni 120,70 m2, położony w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 7, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 69/7 (AM-1) obręb Zacisze, wpisanej do księgi wieczystej SW1K/00053224/1, składający się z 8 pomieszczeń o powierzchni 22,20 m2, 22,20 m2, 17,90 m2, 10,00 m2, 12,10 m2, 7,80 m2, 2,50 m2, 4,40 m2, 3 korytarzy o powierzchni 8,30 m2, 5,00 m2 i 3,10 m2 oraz pomieszczenia wc o powierzchni 5,20 m2.

 

Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego o zabudowie zwartej, czterokondygnacyjnej z częściowo mieszkalnym poddaszem, budynek całkowicie podpiwniczony, system budownictwa - tradycyjny z cegły pełnej, dach w konstrukcji drewnianej pokryty papą na deskowaniu, rok budowy - 1900, ogólny stan techniczny budynku dostateczny. Jedno wejście do lokalu znajduje się bezpośrednio od ulicy Grunwaldzkiej oraz drugie od strony oficyny. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal w dobrym stanie technicznym, obecnie wykorzystywany na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów cukierniczych wraz z częścią handlową.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską, terenami kolei, ulicą Wojciecha Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w Kłodzku uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/407/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Rady Miejskiej w Kłodzku (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 150, poz. 2379 z dnia 25 lipca 2006 r.) teren oznaczony jest symbolem B 8 MW/UW - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe nieuciążliwe związane z obsługą i zaspakajaniem potrzeb ludności; teren leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, budynek przy ul. Grunwaldzkiej 7 ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kłodzka.

 

Obecnie przedmiotowy lokal zajmowany jest bez tytułu prawnego (bezumownie) przez poprzedniego dzierżawcę.

 

II. Cel umowy / sposób zagospodarowania:

 

Przeznaczenie lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej.

Lokal zostanie udostępniony osobie wyłonionej w drodze przetargu jako dzierżawcy najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

 

III. Okres obowiązywania umowy:

 

Czas oznaczony 10 lat.

 

IV. Termin oraz sposób wnoszenia opłaty z tytułu dzierżawy:

 

Do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 62 9588 0004 7100 1010 2000 0020.

Opłata z tytułu dzierżawy może podlegać corocznej aktualizacji o stopień inflacji za rok poprzedni.

 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawy wynosi 12,00 zł (netto) (słownie: dwanaście złotych netto) za 1 m2 powierzchni lokalu miesięcznie.

 

Postąpienie przetargowe wynosi nie mniej niż 1,20 zł (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu miesięcznie.

 

Do stawki czynszu ustalonego w wyniku przetargu doliczony zostanie należny podatek od towarów i usług (VAT 23%).

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 10:00 w sali Rajców (p. 201, II piętro) Urzędu Miasta w Kłodzku przy Pl. B. Chrobrego 1.

 

V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

-     wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości: 1 450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych), na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Kłodzku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie numer 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia17 września 2020 r., z dopiskiem „wadium dzierżawa lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 7” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie brał udział w przetargu.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na rachunku Urzędu Miasta w Kłodzku.

 

VI. Warunkiem udziału w przetargu jest:

 

-     przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

 

-     osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez   pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu;

 

-     w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

 

1.        Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

2.        Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet przyszłych należności z tytułu czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko.

 

3.        Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu przetargu, przy czym powinny one złożyć w dniu zakończenia przetargu pisemną informację o numerze rachunku bankowego, na które należy dokonać zwrotu wadium. W przypadku odwołania przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po jego odwołaniu.

 

4.        Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

5.        Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 125, tel. nr 74 865 46 58.

 

6.        Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

7.        Zarząd nieruchomością w imieniu Gminy Miejskiej Kłodzko sprawuje Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Grunwaldzkiej 29, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu dzierżawy - tel. nr 74 647 21 50.

 

8.        Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119     z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

Pliki powiązane z informacją

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Patryk Kastelik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   222
data wytworzenia informacji:  18.08.2020
data wprowadzenia do BIP:  18.08.2020 13:23
data weryfikacji:   18.08.2020 13:28
data ostatniej zmiany:   18.08.2020 13:28 Rejestr zmian

wersja do wydruku wersja do wydruku