Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 14

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Kłodzku przy ul. Wojska Polskiego 14 m. 2 o powierzchni 141,05 m² objętego księgą wieczystą nr SW1K/00103035/5, wraz z udziałem w wysokości 11/100 cz. w nieruchomości wspólnej, w tym w prawie własności gruntu  oznaczonego geodezyjnie jako dz. nr 121 (AM-1) obręb Centrum o powierzchni 0,0428 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr SW1K/00035533/8.

Lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 14 m. 2 obciążony jest służebnością przechodu przedpokoju o powierzchni 21 m² na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego
ul. Wojska Polskiego 14 m. 2b. W dziale III księgi wieczystej lokalowej figuruje zapis: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością: prawo przechodu przez przedpokój przynależny do lokalu nr 2, objętego niniejszą księgą wieczystą, na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela lokalu mieszkalnego nr 2B, objętego księgą wieczystą nr SW1K/00103036/2.

Nieruchomość zlokalizowana w śródmiejskiej części miasta, w odległości ok 300 m od ścisłego centrum. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości sanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa i użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio
z ul. Wojska Polskiego. Budynek ul. Wojska Polskiego 14 wybudowany został w 1919 r., posiada 4 kondygnacje, jest podpiwniczony. Stan techniczny – przeciętny.

Lokal mieszkalny nr 2 znajduje się na I piętrze budynku, składa się z: czterech pokoi
 o powierzchni: 26,60 m²; 20,60 m²; 22,00 m²; 21,20 m², kuchni o powierzchni 14,65 m²; spiżarni o powierzchni 0,80 m²; łazienki o powierzchni 5,10 m²; dwóch przedpokoi
o powierzchni 21,00 m²  i 4,10 m² oraz pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 5,00 m². Lokal wyposażony w instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie zasilane z kotłowni dla całego budynku, woda użytkowa podgrzewana
w przepływowym ogrzewaczu gazowym. Ogólny stan techniczny lokalu i standard wykończenia dostateczny.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem:
A 22 MW/U/KS – teren przeznaczony pod funkcje usług, mieszkalnictwa i komunikacji.

Budynek przy ul. Wojska Polskiego 14 objęty jest ochroną konserwatorską. Należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z pseudoryzalitami wraz z formą i ceramicznym pokryciem dachu z facjatami, układ osi i wykrój otworów elewacji; tynkowe dekoracje elewacji; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową; układ wnętrz; w przypadku wymiany stolarki okiennej należy zastosować stolarkę drewnianą i podziały szczeblinowe wzorowane na oryginalnych; zakaz zabudowania loggi i obudowania balkonów.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.        CENA WYWOŁAWCZA – 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)

Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

2.        Minimalne postąpienie przetargowe –  2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

3.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwudziestu dwóch tysięcy złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminiedo dnia  9 kwietnia 2020 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – I przetarg ul. Wojska Polskiego 14 m. 2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.        Przetarg odbędzie się dnia  16 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

5.        Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)      w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)     w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.      Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

9.      Nabywca oświadcza, iż wiadomym mu jest fakt, iż nabywany przez niego lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm.) i jednocześnie oświadcza, iż nie żąda przedstawienia  mu certyfikatu.

10.  Lokal znajduje się w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Wojska Polskiego 14, tel. kontaktowy do zarządcy nieruchomości – ZAMG GM Kłodzko sp. z o. o. –
74 647 21 37.

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej, wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz zaświadczeniem o samodzielności lokalu, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

13.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

14.  Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

15.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

16.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

17.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

18.  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L 127 z 23.08.2018, str. 2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.”

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   379
data wytworzenia informacji:  09.03.2020
data wprowadzenia do BIP:  09.03.2020 09:31
data weryfikacji:   09.03.2020 09:46
data ostatniej zmiany:   09.03.2020 09:46 Rejestr zmian