Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kłodzku w rejonie ulic Granicznej i Rajskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku w rejonie ulic Granicznej i Rajskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów o pow. 0,1085 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa i pastwiska trwałe - Ps), ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00095609/0 wraz z ustanowieniem dla niej odpłatnej służebności przejazdu i przechodu.

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana i niezagospodarowana, położona w peryferyjnej strefie miasta Kłodzka. Sąsiedztwo i otocznie przeciętne, rejon zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów pod zabudowę. Kształt regularny w formie wielokąta zbliżonego do prostokąta, ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe działki jest dobre -  teren z niewielkim nachyleniem
w kierunku północnym, brak ogrodzenia, warunki zabudowy dobre.
Pełny dostęp do infrastruktury technicznej w sąsiedztwie -  sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej. Dostęp do ww. sieci należy uzgodnić z właścicielami. Dostępność komunikacyjna przeciętna, dostęp z drogi asfaltowej i poprzez gruntową drogę wewnętrzną. Nieruchomość zbywana wraz z ustanowieniem służebności drogowej przejazdu i przechodu przez dz. nr 19, 20, 21, 22/5 (AM-4), obręb Jurandów stanowiących drogę wewnętrzną; nieruchomości są obciążone odpłatną służebnością przesyłu.

Przy zawieraniu umowy sprzedaży nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela działki
nr 22/6 (AM-4), obręb Jurandów, będącej przedmiotem tego przetargu, ustanowiona zostanie odpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu
i przejazdu, której wykonanie będzie ograniczone do działek nr 19, 20, 21, 22/5 (AM-4), obręb Jurandów, objętych księgami wieczystymi nr SW1K/00073335/8, SW1K/00095609/0, SW1K/00095523/3, stanowiących drogę wewnętrzną o łącznej powierzchni 0,2769 ha. Wartość służebności w kwocie 6 000,00 zł netto  (słownie: sześć tysięcy złotych) netto + 23% VAT
tj. 7 380,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) zostanie dodana do ceny zakupu.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla „Owcza Góra” w Kłodzku zatwierdzonym uchwałą nr XVI/183/2011 Rady Miejskiej
w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2011 roku nieruchomość oznaczona jest jako
C8MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie towarzyszące: usługi nieuciążliwe, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu: 05.09.2019 r.

Termin II przetargu: 05.11.2019 r.

Warunki przetargu:

1.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.  Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych ).

3.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiące złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie
do dnia
12 grudnia 2019 r. W tytule przelewu należy podać: „III przetarg, Kłodzko,
dz. 22/6, Jurandów” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.  Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

5.  Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)      w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)     w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego
dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.  Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

  1. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani
    są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości, w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

9.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10.Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

11.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

12.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

13.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 123,                     tel. nr 0-74 865 46 30.

14.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl.

15.  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.U.UE. L 127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta w Kłodzku na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

 

Sporządziła: K. Siwek-Świderska

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek-Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Robert Kiełbasiński
Autor ostatniej poprawki:   Robert Kiełbasiński
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Robert Kiełbasiński
ilość wyświetleń:   583
data wytworzenia informacji:  15.11.2019
data wprowadzenia do BIP:  15.11.2019 08:33
data weryfikacji:   15.11.2019 08:55
data ostatniej zmiany:   15.11.2019 08:55 Rejestr zmian