Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja graficzna strony Wersja graficzna stronymapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2 o powierzchni 205,20 m2.

Burmistrz Miasta Kłodzka

 ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu niemieszkalnego położonego w Kłodzku przy ul. Harcerzy 6/2 o powierzchni 205,20 m² wraz z udziałem wynoszącymi łącznie 247/1000 w częściach wspólnych nieruchomości, w tym w gruncie oznaczonym geodezyjnie jako działka 116/1 (AM-2), obręb Centrum o powierzchni 0,1033 ha, objętej księgą wieczystą SW1K/00073508/2.

 

Nieruchomość zlokalizowana w strefie pośredniej miasta. Dostępność komunikacyjna do budynku dobra, lokalizacja dobra.

Budynek wielolokalowy w zabudowie wolnostojącej o 3 kondygnacjach naziemnych. Na parterze i I piętrze usytuowane dwa lokale niemieszkalne, na wyższych kondygnacjach 5 lokali mieszkalnych. Nieruchomość wyposażona w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową, centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni w piwnicy. System budownictwa tradycyjny – ściany piwnic murowane z cegły i kamienia, nadziemna z cegły ceramicznej pełnej. Stropy nad piwnica odcinkowe na belkach stalowych, stropy wyższych kondygnacji w konstrukcji drewnianej. Dach wielospadowy z mansardami w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Ogólny stan techniczny bardzo dobry.

Lokal niemieszkalny nr 2 znajduje się na I piętrze budynku, składa się z:

8 pomieszczeń o powierzchniach: 35,90 m², 33,20 m², 22,20 m², 19,90 m², 33,70 m², 10,80 m², 6,40 m², 11,60 m²  oraz dwóch pomieszczeń WC o powierzchni 2,90 m² i 7,30 m² oraz korytarza o powierzchni 21,30 m².

Podłoga – wykładziny rulonowe PCV oraz dywanowe, w sanitariatach płytki ceramiczne terakota. Ściany i sufity – tynki cem.-wap. oraz płyty regips malowane emulsyjnie, w części sanitarnej na ścianach glazura. Stolarka okienna zespolona PCV. Stolarka drzwiowa typowa płytowa i płycinowa, drzwi wejściowe z klatki schodowej przeszklone aluminiowe.

Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilana z lokalnej kotłowni, rurarz stalowy, grzejniki żeliwne. Instalacja ciepłej wody zasilana z podgrzewaczy elektrycznych przepływowych.

Ogólny stan techniczny dobry.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM:

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - teren oznaczony symbolem: D 2 U - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej.

Budynek przy ul. Harcerzy 6 wpisany jest do gminnej ewidencji dóbr kultury. W związku z powyższym należy zachować: historyczne granice parceli; bryłę budynku z ryzalitami, formę i ceramiczne pokrycie dachu naczółkowego, układ i wykrój otworów elewacji; lizenowe podziały elewacji; stolarkę okienną oraz stolarkę drzwiową; podstawowy układ wnętrz; w przypadku wymiany stolarki okiennej należy stosować stolarkę drewniana i podziały szczeblinowe wzorowane na oryginałach.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

 

Termin I przetargu – 23 lipca 2019 r.

 

WARUNKI PRZETARGU:

1.        CENA WYWOŁAWCZA – 320 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)

2.      Na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 i  art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2018, poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości lokalowej zwolniona jest z podatku VAT.

3.        Minimalne postąpienie przetargowe – 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).

4.        Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych) na rachunek Urzędu Miasta w Kłodzku - Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Kłodzko nr rachunku 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia  19 września 2019 r. W tytule przelewu należy wpisać „wadium – II przetarg ul. Harcerzy 6/2” oraz podać nazwę podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

5.Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2019 r. o godz. 11.00 w sali 128 Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1

6.        Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)      przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)      osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)      w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)      w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

7.      Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

8.      Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9.      Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Z chwilą zawarcia umowy notarialnej przechodzą na kupującego wszelkie korzyści i ciężary związane z własnością wyodrębnionego lokalu, w tym obowiązek ponoszenia kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości. W szczególności ww. obowiązek dotyczy uiszczania w przypadającym na Nabywcę udziale kosztów remontów nieruchomości wspólnej, realizowanych na podstawie uchwał wspólnoty mieszkaniowej, w tym podjętych, a niezrealizowanych przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

10.  Zarząd nieruchomością wspólną sprawowany będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ze zm.). Sposób sprawowania zarządu i związane z tym należności zostaną ustalone zgodnie z przepisami przywołanej ustawy o własności lokali. Zarządcą nieruchomości jest ZAMG GM Kłodzko sp. z o.o., tel. kontaktowy 74 647 21 37.

11.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12.  Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

13.  Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

14.  Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

15.  Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój nr 122, tel. nr 74 865 46 63.

16.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl,) oraz
w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

 

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Irmina Balawajder
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   502
data wytworzenia informacji:  19.08.2019
data wprowadzenia do BIP:  19.08.2019 09:47
data weryfikacji:   19.08.2019 09:48
data ostatniej zmiany:   19.08.2019 09:48 Rejestr zmian