Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miasta w KŁODZKU

Strona internetowa instytucji: http://www.klodzko.pl/

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/61

Burmistrz Miasta Kłodzka

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej we wschodniej części miasta Kłodzka, przy ul. Sowiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 48/61 (AM-3), obręb Zacisze o pow. 0.0904 ha (sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako grunty orne – RIIIa), ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00088993/6.

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana i niezagospodarowana. Położna w pośredniej części miasta Kłodzka, w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów pod zabudowę. Działka zadrzewiona. Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe działki jest dobre -  teren
z niewielkim nachyleniem w kierunki drogi. Kształt działki - regularny. Pełny dostęp do infrastruktury technicznej w sąsiedztwie -  sieci elektroenergetycznej, wodnej, kanalizacyjne należy uzgodnić z właścicielami. Dojazd drogą publiczną w granicach działki nr 48/8  -  ul. Sowia. Droga o nawierzchni gruntowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Śląską, Karola Miarki, Henryka Sienkiewicza, Kwiatową, potokiem Jawornik, granicami miasta i ulicą Mariańską zatwierdzonym uchwałą nr LX/460/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 18 poz. 203 z dnia
23 stycznia 2007 r.) nieruchomość oznaczona jest jako 37MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

warunki przetargu:

1.    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Do ceny ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

2.    Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych ).

3.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości
4 500,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset złotych), na konto Urzędu Miasta w Kłodzku – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie – 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050 w terminie do dnia 15.05.2019 r. W tytule przelewu należy podać: „I przetarg, Kłodzko, dz. 48/61, Zacisze” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

4.  Przetarg odbędzie sięw dniu 21.05.2019 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, sala 128.

5.    Warunkiem udziału w przetargu jest:

a)    przedstawienie Komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium;

b)    osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu.

c)    w przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu; w przypadku rozdzielności majątkowej - przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność.

d)    w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego
dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania
w ich imieniu.

6.    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7.    Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8.    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Kłodzka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9.    Nabywca na własny koszt ustala granice nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Kłodzkiego.

10.Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

11.Burmistrz Miasta Kłodzka zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

12.Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Planowania Przestrzennego, Pl. Bolesława Chrobrego 1, pokój
nr 123, tel. nr 0-74 865 46 29.

13.Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta
w Kłodzku, stronach internetowych (www.um.bip.klodzko.pl, www.klodzko.pl) oraz na portalu internetowym www.doba.pl

 

 

 

Sporządziła: K. Siwek-Świderska

 

wersja do wydruku wersja do wydruku

Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Siwek Świderska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Magdalena Serafin
Autor ostatniej poprawki:   Magdalena Serafin
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Magdalena Serafin
ilość wyświetleń:   346
data wytworzenia informacji:  18.04.2019
data wprowadzenia do BIP:  18.04.2019 12:56
data weryfikacji:   18.04.2019 15:16
data ostatniej zmiany:   18.04.2019 15:16 Rejestr zmian